IowaWORKS Centers Services in Vietnamese - Dịch vụ trung tâm IowaWORKS ở Việt

Trung Tâm Việc Làm Iowa

Những dịch vụ sau đây được cung cấp tại mỗi Trung Tâm Việc Làm Iowa (Iowa Works Center) ở địa phương:

 • Cố vấn nghề nghiệp
 • Phát triển khả năng tìm việc
 • Những cơ hội tìm việc làm
 • Trợ giúp xin tiền thất nghiệp
 • Thi trình độ học vấn
 • Các lớp thực hành về máy điện toán
 • Chuẩn bị thi tương đương trình độ trung học (HiSET)
 • Tìm trường đại học
 • Làm lý lịch (resumes) và thư xin việc
 • Chuẩn bị phỏng vấn
 • 6 Bước để được Thành Công trong việc Chuyển Nghề
 • Ngày hội việc làm (job fair) và những buổi tổ chức đặc biệt
 • Nâng cấp và huấn luyện khả năng
 • Thẩm định nghề nghiệp và khả năng
Individual