Documents of Rights and Instructions in Laotian -ເອກະສານຂອງສິດທິແລະຄໍາແນະນໍາໃນລາວ

ຄລິກໃສ່ການເຊື່ອມຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ເປັນປະໂຫຍດ.

ການບໍລິການລູກຄ້າ

ໂອກາດເທົ່າທຽມກັນແມ່ນ  ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ

ລັດໄອໂອວາ Works ສູນ

 

Individual